امروز : 1398/04/27
انتخاب زبان : English

هیات مدیره انجمن

اعضاء هیئت مدیره انجمن:

دکتر هما حاجی مهدی پور (رئیس انجمن)

دکتر مهدی وزیریان (دبیر انجمن)

دکتر محمود مصدق (دبیر مالی انجمن)

دکتر مریم حمزه لو مقدم

دکتر زهرا توفیقی

دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی

دکتر نرگس یاسا

 

بازرسین انجمن:

دکتر محمدرضا دلنوازی

دکتر شمیم صحرانورد