امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمحمدرضا دلنوازی

محل فعالیتدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکdelnavazy@gmail.com

سوابق آموزشی

 

Pharm D


داروسازی, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, تبریز, ایران, شهریور 1388
  Stachys lavandulifolia Vahl عنوان پایان نامه: بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی گیاه
اساتید راهنما: دکتر عباس دل آذر، دکتر فاطمه فتحی آزاد
 
 

Ph.D


فارماکوگنوزی, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, بهمن 1393
Dorema glabrum Fisch et. CA.Mey عنوان پایان نامه: بررسی فیتوشیمیایی ریشه و اندام هوایی گیاه
اساتید راهنما: دکتر نرگس یاسا، دکتر عباس حاجی آخوندی، دکتر عباس دل آذر

افتخارات و جوایز

نفر اول آزمون Ph.D فارماکوگنوزی - 1388

کتب

عنوان: گیاهان دارویی، نگرشی مبتنی بر شواهد و مستندات علمی
ترجمه و تدوین: دکتر محمدرضا دلنوازی، دکتر آرزو روستائی، دکتر حامد پارسا / زیر نظر دکتر غلامرضا امین
نشر کتب پزشکی برای فردا - 1391
 

مقالات

1

Cell Cycle Arrest and Apoptosis Induction of Phloroacetophenone Glycosides and Caffeoylquinic Acid Derivatives in Gastric Adenocarcinoma (AGS) Cells


Authors: Naser Jafari, Seyed J Zargar, Mohammad-Reza Delnavazi, Narguess Yassa
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, Vol.18, No.4, Year. 2018, 
2

Coumaroyl flavone glycosides and cinammic acid derivatives from the aerial parts of Phlomis bruguieri Desf.


Authors: MR Delnavazi, M Safaei, S Biuki, S Tavakoli, M Aghaahmadi, A Hadjiakhoondi, N Yassa
Research Journal of Pharmacognosy, Vol.4, No.4, Year. 2017, 
3

Bioactive coumarins from the roots and fruits of Ferulago trifida Boiss., an endemic species to Iran


Authors: Saeed Tavakoli, Mohammad-Reza Delnavazi, Reza Hadjiaghaee, Saeedeh Jafari-Nodooshan, Farahnaz Khalighi-Sigaroodi, Maryam Akhbari, Abbas Hadjiakhoondi, Narguess Yassa
Natural product research, Year. 2017, 
4

Chemical composition and biological activities of the essential oils from different parts of Ferulago trifida Boiss


Authors: S Tavakoli, N Yassa, MR Delnavazi, M Akhbari, A Hadjiakhoondi, H Hajimehdipoor, F Khalighi-Sigaroodi, R Hajiaghaee
Journal of Essential Oil Research, Vol.29, No.5, Year. 2017, 
5

A survey on phytochemical composition and biological activity of Zygophyllum Fabago from Iran


Authors: Saeid Yaripour, Mohammad-Reza Delnavazi, Parina Asgharian, Samira Valiyari, Saeed Tavakoli, Hossein Nazemiyeh
Advanced pharmaceutical bulletin, Vol.7, No.1, Year. 2017, 
6

Isolation of phenolic derivatives and essential oil analysis of Prangos ferulacea (L.) Lindl. aerial parts


Authors: Mohammad-Reza Delnavazi, Maryam Soleimani, Abbas Hadjiakhoondi, Narguess Yass
Iranian journal of pharmaceutical research, Vol.16, No.suppl, Year. 2017, 
7

Phytochemical constituents, antioxidant activity and toxicity potential of Phlomis olivieri Benth.


Authors: MR Delnavazi, F Mohammadifar, A Rustaie, M Aghaahmadi, N Yassa
Research Journal of Pharmacognosy, Vol.3, No.2, Year. 2016, 
8

Induction of apoptosis and cell cycle arrest by dorema glabrum root extracts in a gastric adenocarcinoma (AGS) cell line


Authors: Naser Jafari, Seyed Jalal Zargar, Narguess Yassa, Mohammad Reza Delnavazi
Asian Pacific journal of cancer prevention, Vol.17, No.12, Year. 2016, 
9

Pyrrolizidine alkaloids from Heliotropium transoxanum Bunge


Authors: MR Delnavazi, M Banihashem, H Farsam, A Shafiee, N Yassa
Research Journal of Pharmacognosy, Vol.3, No.1, Year. 2016, 
10

Phytochemical and Antimicrobial Investigation of Pterocarya fraxinifolia Leaves


Authors: S Tavakoli, MR Delnavazi, N Yassa
Chemistry of Natural Compounds, Vol.52, No.1, Year. 2016, 
11

Chemical analysis and toxicity screening of Phlomis olivieri Benth. and Phlomis persica Boiss. essential oils


Authors: Farideh Mohammadifar, Mohammad-Reza Delnavazi, Naguess Yassa
Pharmaceutical sciences, Vol.21, Year. 2015, 
12

Azerosides A and B: Two new phloroacetophenone glycosides from the roots of Dorema glabrum Fisch. & CA Mey


Authors: Mohammad-Reza Delnavazi, Abbas Hadjiakhoondi, Abbas Delazar, Yousef Ajani, Narguess Yassa
Medicinal Chemistry Research, Vol.24, No.2, Year. 2015, 
13

Phytochemical and Antioxidant Investigation of the Aerial Parts of Dorema glabrum Fisch. & CA Mey.


Authors: Mohammad-reza Delnavazi, Abbas Hadjiakhoondi, Abbas Delazar, Yousef Ajani, Saeed Tavakoli, Narguess Yassa
Iranian journal of pharmaceutical research, Vol.14, No.3, Year. 2015, 
14

Antioxidant and antibacterial activities of the essential oils and extracts of Dorema ammoniacum roots and aerial parts


Authors: MR Delnavazi, S Tavakoli, A Rustaie, H Batooli, N Yassa
Research Journal of Pharmacognosy, Vol.1, No.4, Year. 2014, 
15

SDE-prepared Oil Analysis and Evaluation of Antioxidant and Antibacterial Potentials of Varthemia persica DC


Authors: Maryam Akhbari, Mohammad-Reza Delnavazi, Maryam Karimi, Rafi Almasi, Saeed Tavakoli
Pharmaceutical Sciences, Vol.20, No.2, Year. 2014, 
16

Essential oil composition, antioxidant activity and total phenolic content of some Lamiaceae taxa growing in Northwest of Iran


Authors: Mohammad-Reza Delnavazi, Farzin Baba-Ali, Sepideh Soufiabadi, Mona Sherafatmand, Fariba Ghahremani, Saeed Tavakoli, Narguess Yassa
Pharmaceutical sciences, Vol.20, No.1, Year. 2014, 
17

Volatile fraction composition and biological activities of the leaves, bark and fruits of Caucasian wingnut from Iran


Authors: M Akhbari, S Tavakoli, MR Delnavazi
Journal of Essential Oil Research, Vol.26, No.1, Year. 2014, 
18

Evaluation of analgesic effects of hydroalcoholic extract of Marrubium parviflorum by formalin test in mice


Authors: Mahnaz Khanavi, Mohammad-reza Delnavazi, Vahid Nikoui, Sattar Ostadhadi, Azam Bakhtiarian
Asian Journal of plant sciences, Vol.11, No.2, Year. 2012, 
19

Essential oil composition and isolation of freeradical-scavenging phenolic glycosides from the aerial parts of Ajuga chamaepitys growing in Iran


Authors: Abbas Delazar, Mohammad-Reza Delnavazi, Narges Yassa, Shiva Parkhideh, Nima Delazar, Lutfun Nahar, Satyajit D Sarker
Revista Brasileira de Farmacognosia, Vol.22, No.2, Year. 2012, 
20

Lavandulifolioside B: a new phenylethanoid glycoside from the aerial parts of Stachys lavandulifolia Vahl


Authors: Abbas Delazar, Mohammad R Delnavazi, Lutfun Nahar, Sadeigh B Moghadam, Mahdi Mojarab, Abhishek Gupta, Angela S Williams, M Mukhlesur Rahman, Satyajit D Sarker
Natural product research, Vol.25, No.1, Year. 2011, 

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی

استخراج، جداسازی و تعیین ساختار شیمیایی ترکیبات طبیعی زیست فعال-
استاندردسازی و کنترل کیفیت گیاهان دارویی و داروهای طبیعی-