امروز : 1400/03/30
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیزينب دل آذر

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکDelazar.z@pharm.mui.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی