امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیوحیده اتابکی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تحصیلاتMSc, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکva.atabaki@yahoo.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی