امروز : 1399/08/10
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمرجان طالبی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

تحصیلاتPharm.D Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکtalebi.m@sbmu.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی