امروز : 1401/11/17
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمرجان طالبی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکtalebi.m@sbmu.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی