امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگینفیسه خسروی دهقی

محل فعالیتدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی البرز

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکnafiseh.khosravi85@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی