امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیپرديس محمدي پور

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکp.mohamadi90@yahoo.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی