امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیابوالفضل شاکری

محل فعالیتدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تحصیلاتMSc, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکplantchem87@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی