امروز : 1402/07/08
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیسید محمد مهدی امام

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکdremam1392@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی