امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیعایشه عنایتی

محل فعالیتمرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان

تحصیلاتMSc, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکdr.enayati@goums.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی