امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیمریم حمزه لو مقدم

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکmhmoghadam@sbmu.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی