امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگینسیم جمشیدی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکdr.jamshidi2018@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی