امروز : 1401/11/17
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیفائزه وحیدی مطلق

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکfaezehvhdi1997@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی