امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیسید محمد زارعی ابرقوئی

محل فعالیتدانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

تحصیلاتPharm.D, Ph.D of Pharmacognosy

پست الکترونیکsm.zarei63@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی