امروز : 1401/11/17
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیفائقه فرهادی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی مشهد

تحصیلاتMSc, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکfarhadif951@mums.ac.ir

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی