امروز : 1399/08/10
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیسید آرش صالحی

محل فعالیتدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکarashsalehi94@yahoo.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی