امروز : 1402/09/20
انتخاب زبان : English

نام و نام خانوادگیآرین سلیمی

محل فعالیتانشگاه علوم پزشکی تهران

تحصیلاتPharm.D, Ph.D Student of Pharmacognosy

پست الکترونیکariansalimi1993@gmail.com

سوابق آموزشی

افتخارات و جوایز

کتب

مقالات

ارائه ها و خلاصه ها

علایق پژوهشی