امروز : 1401/04/16
انتخاب زبان : English

دکتر فاطمه فتحی آزاد، استاد پیشکسوت فارماکوگنوزی، به افتخار بازنشستگی نائل شدند.

دکتر فاطمه فتحی آزاد، استاد فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به افتخار بازنشستگی نائل شدند. 

سالها خدمات بی دریغ و خالصانه آموزشی و پژوهشی این استاد ارجمند را پاس داشته و امیدواریم جامعه فارماکوگنوزی همچنان از دانش و تجربیات ایشان بهره مند گردد.