امروز : 1401/02/28
انتخاب زبان : English

تشکیل زیرگروه های تخصصی در انجمن فارماکوگنوزی

 پنج زیرگروه تخصصی زیر با هدف ایجاد بستری مناسب برای ارتباط نزدیکتر، همکاری و هم افزایی بین اعضای علاقه مند به فیلد مطالعاتی و تحقیقاتی مشترک در انجمن فارماکوگنوزی تشکیل شد:

- فیتوشیمی
- فیتوتراپی و فیتوفارماکولوژی
- اتنوبوتانی و داروسازی سنتی
- فرمولاسیون و تولید فرآورده های طبیعی
- کنترل کیفیت گیاهان دارویی و داروهای طبیعی